• Substancje aromatyczne, zapachowe i smakowe

    Identyfikacja zanieczyszczeń oraz substancji o nieprzyjemnym zapachu w celu poprawienia jakości produktu
    Analiza olejków eterycznych ukrytych w bogatej matrycy
    Charakterystyka naturalnych substancji zapachowych i poprawienie marki
    Oznaczenie jakościowe oraz ilościowe podczas jednego dozowania za pomocą systemów TOFMS firmy LECO

Poniżej 15 pliki z aplikacjami dotyczące wybranego produktu, z biblioteki zawierającej 66 plików.

Oznaczanie lotnych związków organicznych

Oznaczanie składników lotnych w produktach konsumenckich za pomocą automatycznej SPME i szybkiej GC-TOFMS

System Pegasus III GC-TOFMS wyposażony w automatyczny sposób przygotowania próbki za pomocą SPME i w moduł LTM jest doskonałym rozwiązaniem do szybkiego analizowania próbek środowiskowych biologicznych i żywności. Prezentowany artykuł dotyczy wykorzystania technologii LTM do szybkiego wykrywania alergenów w produktach konsumenckich z zastosowaniem SPME wykonywanej automatycznie. Rejestrowane dane wykorzystywane są do analizy jakościowej i ilościowej. Dane dotyczące badanych próbek oraz kalibracji są przetwarzane za pomocą oprogramowania Chrom

Charakterystyka perfum

Analiza perfum za pomocą SPME i szybkiej GC-TOFMS

Dane zgromadzone w wyniku przeprowadzonych badań dotyczą różnorodnych lotnych związków organicznych będących substancjami zapachowymi produkowanymi komercyjnie. Lotność badanych substancji mieściła się w zakresie temperatur wrzenia od 1027 st. C dla 11-dietoksyetanu do 218 st. C dla naftalenu. Identyfikacji analitów dokonano przez porównanie otrzymanych widm z widmami z biblioteki NIST.

Substancje lotne uwalniane przez winogrona SPME żywność i smaki

Analiza substancji lotnych uwalnianych przez winogrona za pomocą mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) i kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas czasu przelotu (GCXGC-TOFMS)

Próbki winogron (Vitis vinifera var.) przeanalizowano za pomocą SPME i GCxGC-TOFMS. Do obróbki danych wykorzystano funkcję Automated Peak Find przy ustalonym S/N równym 500. Dane pochodzące od pików rozpuszczalnika oraz fazy stacjonarnej z pierwszej kolumny (ang. column bleed) nie poddano przetwarzaniu. W wyniku zastosowanej metody analizy oraz przetwarzania i obórbki danych zidentyfikowano 301 związków chemi

Analiza olejków eterycznych

Analiza olejków eterycznych za pomocą kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas czasu przelotu (GCxGC-TOFMS)

Trzy różne olejki eteryczne uzuskane z trzech różnych chemotypów rozmarynu zostały poddane analizie porównawczej za pomocą GC-TOFMS i GCxGC-TOFMS. Zwiększenie pojemności pikowej układu dwuwymiarowej chromatografii gazowej umożliwiło zidentyfikowanie znacznie większej ilości pików w badanej próbce w odniesieniu do tradycyjnego jednowymiarowego układu.

Alergeny w perfumach

Analiza jakościowa alergenów w perfumach za pomocą kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas czasu przelotu (GCxGC-TOFMS)

Krzywe kalibracyjne wykonano dla 35 substancji za pomocą systemu Pegasus 4D GCxGC-TOFMS. Przebadano różne kombinacje kolumn do GC. Najlepsze wyniki rozdzielenia analitów z matrycy uzyskano stosując układ kolumn: Rtx- 5/DB-WAX. Następnie wykonano analizę próbki perfum z dodatkiem substancji wzorcowej w celu określenia odzysku. Okazało się że poza kilkoma wyjątkami większość analitów wykazuje bardzo dobry odzysk. Substancje które opisane zostały w literaturze jako niestabilne nie znajdują się na liście 24

Alergeny w perfumach

Szybka metoda wykrywania alergenów w perfumach za pomocą GC–TOFMS

Jedną z zalet stosowania Pegasus GC-TOFMS do tego typu analiz jest możliwość automatycznego przetwarzania i obróbki danych. Wyszukiwanie pików dekonwolucja przeszukiwanie bibliotek widm oraz analiza ilościowa wykonywane są automatycznie nawet dla pików znajdujących się poniżej linii bazowej TIC. Jest to możliwe dzięki zachowaniu ciągłości spektralnej oraz dużej ilości punktów pomiarowych w piku chromatograficznym które zapewnia system GC-TOFMS rejestrujący do 500 pełnych widm mas w ciągu sekundy.

Substancje smakowe w whisky

Badania autentyczności szkockiej whisky oraz whisky produkowanej metodami alternatywanymi za pomocą GC-TOFMS

W niniejszym artykule zaprezentowano wykorzystanie GC-TOFMS do rozróżnienia próbek oryginalnej szkockiej whisky od tańszej czasami pochodzącej z nielegalnych źródeł whisky. Zastosowanie spektrometrii mas czasu przelotu do tego typu badań niesie ze sobą wiele korzyści w odniesieniu do tradycyjnie stosowanych systemów GC-MS ponieważ umożliwia stosowanie szybkiej chromatografii gazowej zwiększając przepustowość próbek nie tracąc przy tym na jakości otrzymywanych wyników.

Whisky i jej smak

Analiza jakościowa składników whisky za pomocą GC-TOFMS

Za pomocą Pegasus dokonano pomiaru profilu próbek różnych gatunków whisky oraz wykazano wysoką użyteczność systemu GC-TOFMS do kontrolowania jakości whisky na etapie jej produkcji.

Olejki eteryczne

Olejki eteryczne – obliczanie procentu powierzchni z wykorzystaniem TIC po dekonwolucji

Na podstawie analizy olejków eterycznych wykazano że można dokładnie obliczyć procent powierzchni piku w przypadku chromatograficznej koelucji substancji. Wybór odpowiednich funkcji oprogramowania pozwala obliczyć udział powierzchni piku nawet w przypadku gdy występuje koelucja a pik nie jest symetryczny.

Dym papierosowy SPME

Analiza dymu papierosowego za pomocą SPME-GCxGC-TOFMS

Zaprezentowano wykres powierzchniowy dymu papierosowego wykonanego techniką SPME-GCxGC-TOFMS z zaznaczeniem zidentyfikowanych pików.

Terpeny Gin

Analiza terpenów w ginie za pomocą GC-TOFMS

Zarejestrowano widma mas terpenów obecnych w próbce ginu za pomocą detektora TOFMS. Do obróbki danych wykorzystano dekonwolucję widm.

Pestycydy olejek pomarańczowy

Identyfikacja pestycydów w olejku pomarańczowym za pomocą GCxGC-TOFMS

Pestycydy obecne w olejku pomarańczowym zostały rozdzielone za pomocą GCxGC zidentyfikowane oraz oznaczone ilościowo przy zastosowaniu TOFMS.

Alergeny zapach

Analiza alergenów w powszechnych substancjach zapachowych za pomocą GC-TOFMS

Zastosowano system GC-TOFMS do wykrywania pospolitych alergenów w próbkach olejków eterycznych. Ogromną zaletą detektora TOFMS jest duża szybkość rejestrowania danych co zapewnia efektywną dekonwolucję widm analitów ukrytych w bogatej matrycy.

Kosmetyki

Analiza kosmetyków za pomocą GCxGC-TOFMS

Zaprezentowano całkowity chromatogram jonowy (TIC) dla tuszu do rzęs. Na contour plot zaznaczno węglowodory n-C16.

Mydło do rąk w płynie

Analiza mydła do rąk w płynie za pomocą TD-GC-TOFMS

Na chromatogramie wykonanym techniką TD-GC-TOFMS znajduje się fragment gdzie występuje koelucja pięciu pików. Dzięki funkcji True Signal Deconvolution (TSD) możliwe było zidentyfikowanie wszystkich koelujących substancji.

Wróć
©2012 LECO Corporation All rights reserved l Privacy
LECO Polska Sp. z o.o. | Czarna 4 | 43-100 | Tychy | NIP 954-00-10-231 | KRS 0000098335