• Substancje aromatyczne, zapachowe i smakowe

    Identyfikacja zanieczyszczeń oraz substancji o nieprzyjemnym zapachu w celu poprawienia jakości produktu
    Analiza olejków eterycznych ukrytych w bogatej matrycy
    Charakterystyka naturalnych substancji zapachowych i poprawienie marki
    Oznaczenie jakościowe oraz ilościowe podczas jednego dozowania za pomocą systemów TOFMS firmy LECO

Poniżej 15 pliki z aplikacjami dotyczące wybranego produktu, z biblioteki zawierającej 70 plików.

Substancje smakowe w cynamonie

Analiza olejków miętowych oraz substancji smakowych w cynamonie z wykorzystaniem czynnika chłodzącego WS-3 i GCxGC-TOFMS

GCxGC-TOFMS jest doskonałą techniką do oznaczania WS-3 (oraz innych czynników chłodzących jak również wykonywania analiz ukierunkowanych) w złożonej mieszaninie którą są olejki miętowe oraz kompozycje smakowe. Dużą zaletą tego systemu jest możliwość korzystania z funkcji automatycznego wyszukiwania pików i dekonwolucji widm podczas przetwarzania danych jak również zwiększona pojemność pikowa wynikająca z zastosowania układu GCxGC. Krzywe kalibracyjne zostały sporządzone w szerokim zak

Wykrywanie lotnych substancji smakowych

Wykrywanie lotnych substancji smakowych w powietrzu wydychanym po spożyciu topionego sera i owocowego ponczu za pomocą rurek z PDMS oraz termicznej desorpcji i GC-TOFMS

Otrzymane wyniki wskazują na dużą użyteczność stosowania rurek z PDMS jako metody pobierania próbek powietrza wydychanego do badań. Jest to bardzo szybka i prosta metoda umożliwiająca wykrycie substancji smakowych pochodzących z sera topionego.

Substancje smakowe w olejku z mięty pieprzowej

Analiza mentolu oraz olejku z mięty pieprzowej za pomocą GCxGC-TOFMS z zastosowaniem kolumny chiralnej w pierwszym wymiarze

Zastosowanie systemu GCxGC-TOFMS oraz chiralnej kolumny w pierwszym wymiarze znacznie ułatwia oznaczenie enancjomerów w złożonej mieszaninie którą jest olejek mięty pieprzowej lub próbka naturalnego mentolu. Układ GCxGC-TOFMS z kolumną chiralną może zostać wykorzystany do charakterystyki składników smakowych. Zanieczyszczenia w postaci obecności innych enancjomerów wpływają na walory smakowe olejku. Wybór odpowiedniej kolumny chiralnej znacznie polepsza rozdzielenie specyficznej pary enancjomerów zaś zastosow

Charakterystyka kosmetyków

Analiza kosmetyków za pomocą pirolitycznej dwuwymiarowej chromatografii gazowej i spektrometrii mas czasu przelotu (Py-GCxGC-TOFMS)

Zastosowanie technologii GCxGC-TOFMS umożliwiło wykrycie ponad 500 pików w trzech próbkach tuszu do rzęs. Wykorzystanie spektrometru mas jako detektora z wyboru daje możliwość wyświetlenia na dwuwymiarowym chromatogramie wyłącznie wybranych mas. Właściwość ta w połączeniu z charakterystycznym rozmieszczeniem związków chemicznych należących do tej samej grupy chemicznej otrzymywanym w wyniku zastosowania GCxGC ułatwia wizualne porównanie trzech próbek. Przedstawione wyniki wskazują na możliwość wykorzytania pirolitycznej dwuw

Oznaczanie lotnych związków organicznych

Oznaczanie składników lotnych w produktach konsumenckich za pomocą automatycznej SPME i szybkiej GC-TOFMS

System Pegasus III GC-TOFMS wyposażony w automatyczny sposób przygotowania próbki za pomocą SPME i w moduł LTM jest doskonałym rozwiązaniem do szybkiego analizowania próbek środowiskowych biologicznych i żywności. Prezentowany artykuł dotyczy wykorzystania technologii LTM do szybkiego wykrywania alergenów w produktach konsumenckich z zastosowaniem SPME wykonywanej automatycznie. Rejestrowane dane wykorzystywane są do analizy jakościowej i ilościowej. Dane dotyczące badanych próbek oraz kalibracji są przetwarzane za pomocą oprogramowania Chrom

Charakterystyka perfum

Analiza perfum za pomocą SPME i szybkiej GC-TOFMS

Dane zgromadzone w wyniku przeprowadzonych badań dotyczą różnorodnych lotnych związków organicznych będących substancjami zapachowymi produkowanymi komercyjnie. Lotność badanych substancji mieściła się w zakresie temperatur wrzenia od 1027 st. C dla 11-dietoksyetanu do 218 st. C dla naftalenu. Identyfikacji analitów dokonano przez porównanie otrzymanych widm z widmami z biblioteki NIST.

Substancje lotne uwalniane przez winogrona SPME żywność i smaki

Analiza substancji lotnych uwalnianych przez winogrona za pomocą mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) i kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas czasu przelotu (GCXGC-TOFMS)

Próbki winogron (Vitis vinifera var.) przeanalizowano za pomocą SPME i GCxGC-TOFMS. Do obróbki danych wykorzystano funkcję Automated Peak Find przy ustalonym S/N równym 500. Dane pochodzące od pików rozpuszczalnika oraz fazy stacjonarnej z pierwszej kolumny (ang. column bleed) nie poddano przetwarzaniu. W wyniku zastosowanej metody analizy oraz przetwarzania i obórbki danych zidentyfikowano 301 związków chemi

Analiza olejków eterycznych

Analiza olejków eterycznych za pomocą kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas czasu przelotu (GCxGC-TOFMS)

Trzy różne olejki eteryczne uzuskane z trzech różnych chemotypów rozmarynu zostały poddane analizie porównawczej za pomocą GC-TOFMS i GCxGC-TOFMS. Zwiększenie pojemności pikowej układu dwuwymiarowej chromatografii gazowej umożliwiło zidentyfikowanie znacznie większej ilości pików w badanej próbce w odniesieniu do tradycyjnego jednowymiarowego układu.

Alergeny w perfumach

Analiza jakościowa alergenów w perfumach za pomocą kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas czasu przelotu (GCxGC-TOFMS)

Krzywe kalibracyjne wykonano dla 35 substancji za pomocą systemu Pegasus 4D GCxGC-TOFMS. Przebadano różne kombinacje kolumn do GC. Najlepsze wyniki rozdzielenia analitów z matrycy uzyskano stosując układ kolumn: Rtx- 5/DB-WAX. Następnie wykonano analizę próbki perfum z dodatkiem substancji wzorcowej w celu określenia odzysku. Okazało się że poza kilkoma wyjątkami większość analitów wykazuje bardzo dobry odzysk. Substancje które opisane zostały w literaturze jako niestabilne nie znajdują się na liście 24

Alergeny w perfumach

Szybka metoda wykrywania alergenów w perfumach za pomocą GC–TOFMS

Jedną z zalet stosowania Pegasus GC-TOFMS do tego typu analiz jest możliwość automatycznego przetwarzania i obróbki danych. Wyszukiwanie pików dekonwolucja przeszukiwanie bibliotek widm oraz analiza ilościowa wykonywane są automatycznie nawet dla pików znajdujących się poniżej linii bazowej TIC. Jest to możliwe dzięki zachowaniu ciągłości spektralnej oraz dużej ilości punktów pomiarowych w piku chromatograficznym które zapewnia system GC-TOFMS rejestrujący do 500 pełnych widm mas w ciągu sekundy.

Substancje smakowe w whisky

Badania autentyczności szkockiej whisky oraz whisky produkowanej metodami alternatywanymi za pomocą GC-TOFMS

W niniejszym artykule zaprezentowano wykorzystanie GC-TOFMS do rozróżnienia próbek oryginalnej szkockiej whisky od tańszej czasami pochodzącej z nielegalnych źródeł whisky. Zastosowanie spektrometrii mas czasu przelotu do tego typu badań niesie ze sobą wiele korzyści w odniesieniu do tradycyjnie stosowanych systemów GC-MS ponieważ umożliwia stosowanie szybkiej chromatografii gazowej zwiększając przepustowość próbek nie tracąc przy tym na jakości otrzymywanych wyników.

Whisky i jej smak

Analiza jakościowa składników whisky za pomocą GC-TOFMS

Za pomocą Pegasus dokonano pomiaru profilu próbek różnych gatunków whisky oraz wykazano wysoką użyteczność systemu GC-TOFMS do kontrolowania jakości whisky na etapie jej produkcji.

Olejki eteryczne

Olejki eteryczne – obliczanie procentu powierzchni z wykorzystaniem TIC po dekonwolucji

Na podstawie analizy olejków eterycznych wykazano że można dokładnie obliczyć procent powierzchni piku w przypadku chromatograficznej koelucji substancji. Wybór odpowiednich funkcji oprogramowania pozwala obliczyć udział powierzchni piku nawet w przypadku gdy występuje koelucja a pik nie jest symetryczny.

Dym papierosowy SPME

Analiza dymu papierosowego za pomocą SPME-GCxGC-TOFMS

Zaprezentowano wykres powierzchniowy dymu papierosowego wykonanego techniką SPME-GCxGC-TOFMS z zaznaczeniem zidentyfikowanych pików.

Terpeny Gin

Analiza terpenów w ginie za pomocą GC-TOFMS

Zarejestrowano widma mas terpenów obecnych w próbce ginu za pomocą detektora TOFMS. Do obróbki danych wykorzystano dekonwolucję widm.

Wróć
©2012 LECO Corporation All rights reserved l Privacy
LECO Polska Sp. z o.o. | Czarna 4 | 43-100 | Tychy | NIP 954-00-10-231 | KRS 0000098335