Woda pitna i jej zanieczyszczenia

Najważniejszym zadaniem wszystkich dostawców wody pitnej jest dostarczenie swoim konsumentom czystej i smacznej wody. Częste zmiany zachodzące w prawie odnośnie wysokiej jakości wody pitnej i wymogi związane z ciągłym kontrolowaniem zawartych w niej zanieczyszczeń, stanowią wyzwanie dla producentów. Doskonałym rozwiązaniem do badania jakości wody jest stosowanie w laboratoriach analitycznych systemów LECO TOFMS, umożliwiających jednoznaczne oznaczenie pozostałości leków, pestycydów oraz detergentów. Zastosowana w spektrometrach mas LECO technologia pozwala wykonywać szybkie, rutynowe analizy w trybie ciągłym, a przy tym dostarcza wiarygodnych danych analitycznych. Zastosowanie oprogramowania ChromaTOF pozwala skrócić czas analizy obróbki danych analitycznych do minimum, zaś raporty generowane są automatycznie według wymagań użytkownika.

014-02-02_SepSci_Market2-4

Powietrze i jego zanieczyszczenia

W przyrodzie istnieje grupa substancji, których nie można zobaczyć, dotknąć ani posmakować, za to bardzo łatwo wyczuć ich zapach unoszący się w powietrzu. W związku z faktem, że jakość powietrza wpływa na zdrowie organizmów żywych, jego skład musi być stale kontrolowany i badany. Stanowi to nie lada wyzwanie dla analityków, ponieważ ilość poszczególnych składników w powietrzu z czasem ulega zmianie ze względu na obecność wielu źródeł emitujących zanieczyszczenia atmosfery. Z tego względu duży nacisk kładzie się na rozwój technik umożliwiających co raz dokładniejszy pomiar lotnych i średnio lotnych związków organicznych w powietrzu w miejscach publicznych i nie tylko. Sprzężone systemy LECO: GCxGC z detektorami FID, µ-ECD, SCD i NPD przewyższają parametrami oraz wydajnością inne dostępne na rynku aparaty, dzięki opcji modulowania piku oraz unikalnej technologii zastosowanej w oprogramowaniu ChromaTOF. Systemy te są proste w obsłudze i umożliwiają wykonanie analizy ilościowej analitów, a także pozwalają na obniżenie ich granicy wykrywalności. Do wyżej wymienionych układów można zainstalować dodatkowo spektrometr mas czasu przelotu (TOFMS). W ten sposób otrzymuje się kompleksowe rozwiązanie analityczne, które dostarczy wyczerpujących informacji na temat analitów.

014-02-02_SepSci_Market2-3

Analiza próbek środowiskowych w celu zebrania materiałów dowodowych

System dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas czasu przelotu firmy LECO stanowi doskonałe rozwiązanie do analizy próbek środowiskowych w celu zebrania jak najwięcej informacji o analitach. Jest on stosowany w laboratoriach kryminalistycznych do zbierania materiałów dowodowych lub też potwierdzenia pochodzenia próbki na podstawie jej składu. GCxGC-TOFMS jest dedykowany do badania próbek o bogatej matrycy. Dzięki unikalnemu oprogramowaniu ChromaTOF i funkcji dekonwolucji (ang. True Signal Deconwolution®), przetwarzanie oraz analizowanie zgromadzonych danych nie stanowi najmniejszego problemu. Technolodzy oraz eksperci z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii LECO w różnych dziedzinach nauki, oferują swoją pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych problemów analitycznych.

014-02-02_SepSci_Market2-2

Dioksyny i TZO

Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO, POP), węglowodory poliaromatyczne (PAH), halogenowe pochodne węglowodorów poliaromatycznych, polichlorowane bifenyle (PCB), polibromowane estry difenylowe (PBDE) oraz dioksyny są wszechobecne w środowisku naturalnym. Spełnienie norm prawnych związanych z oznaczaniem wymienionych substancji w próbkach środowiskowych wymaga zastosowania odpowiedniej aparatury. Wysokosprawne systemy LECO: Pegasus 4D GCxGC-TOFMS i Pegasus GC-HRT mogą być rutynowo i z powodzeniem stosowane do tego typu analiz. Spektrometry mas czasu przelotu (TOFMS) wykazują liniowość w szerokim zakresie stężeń i umożliwiają rejestrację pełnych widm mas wszystkich analitów obecnych w próbce. Obecnie nie trzeba już stosować trybu monitorowania wybranych jonów, aby uzyskać satysfakcjonującą rozdzielczość i dokładny pomiar masy. LECO oferuje możliwość oznaczania substancji należących do różnych klas związków chemicznych (POP, PAH, PCB, PBDE, dioksyny) stosując nowoczesne i bezkompromisowe systemy sprzężone ze spektrometrią mas.

014-02-02_SepSci_Market2-1
Wróć