PRYWATNOŚĆ

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

1. ZAKRES

LECO Corporation szanuje Twoją prywatność. Przykładamy szczególną wagę do kwestii dotyczących prywatności w internecie, dlatego niniejszym przedstawiamy politykę ochrony prywatności, aby umożliwić Ci poznanie praktyk informacyjnych naszej firmy w sieci oraz zrozumienie sposobu przetwarzania Twoich danych otrzymywanych za pośrednictwem internetu. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej polityki w celu zrozumienia naszych zasad i praktyk w zakresie Twoich danych oraz sposobu ich przetwarzania.

Niniejsza polityka ochrony prywatności objaśnia, w jaki sposób LECO Corporation, oraz wszystkie spółki z nią powiązane, przetwarzają otrzymywane od Ciebie dane osobowe.

Niniejsza polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju danych osobowych w trybie online i offline otrzymywanych przez LECO Corporation od:

 • (potencjalnych) dostawców, konsumentów, kontrahentów, klientów oraz innych kontaktów LECO Corporation;
 • użytkowników odwiedzających witrynę internetową LECO Corporation (www.leco.com) oraz witryny www.leco-europe.com związane z tą nazwą domeny;
 • odbiorców informacji pochodzących od LECO Corporation;
 • innych osób pozostających w kontakcie z LECO Corporation, z wyłączeniem jej pracowników.

 

2. DEFINICJE I ZASADY

Podczas przetwarzania danych osobowych LECO Corporation przestrzega przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Dane osobowe, o których mowa w RODO, to dane umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby fizycznej. Postanowienia RODO określają osobę fizyczną mianem „osoby, której dane dotyczą”.

Postanowienia RODO określają czynności w zakresie danych osobowych mianem „przetwarzania”. Przetwarzanie jest rozumiane jako wszelkie czynności dokonywane w zakresie danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie i niszczenie.

Podczas przetwarzania danych osobowych LECO Corporation zawsze przestrzega następujących zasad:

 • dane są przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty;
 • dane są przetwarzane wyłącznie w celu, w którym są zbierane (ograniczenie celu);
 • dane są przetwarzane w najmniejszym możliwym zakresie (minimalizacja danych);
 • dane są przetwarzane w sposób prawidłowy (prawidłowość danych);
 • dane nie są przechowywane przez okres dłuższy niż jest to niezbędne (ograniczenie przechowywania i zatrzymywania);
 • dane są przetwarzane z zapewnieniem integralności i poufności.

Zgodnie z powyższymi zasadami LECO Corporation zapewnia, że wszystkie jej ustawienia użytkownika, programy i usługi od samego początku projektowania są opracowywane tak, aby zapewnić maksymalną ochronę Twojej prywatności. LECO Corporation nieustannie podejmuje działania na rzecz zwiększania ochrony prywatności (bezpieczeństwa), gdy tylko jest to możliwe.

W odniesieniu do udzielania informacji i świadczenia usług LECO Corporation domyślnie stosuje zasadę świadomej, dobrowolnej i samodzielnej zgody (ang. „opt-in”); oznacza to, że informacje lub usługi zapewniane są wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę w drodze aktywnego działania.

 

3. ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA Z PRAWEM

LECO Corporation określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że – w rozumieniu przepisów RODO – LECO Corporation pełni funkcję administratora powierzonych danych.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga wskazania podstawy prawnej przetwarzania. LECO Corporation może przetwarzać Twoje dane w następujących okolicznościach:

 • w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez LECO Corporation w jednym lub większej liczbie określonych celów. Taka zgoda powinna być wyrażona w sposób dobrowolny, świadomy i jednoznaczny;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na LECO Corporation;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej LECO Corporation;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów LECO Corporation lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub prawa osoby, której dane dotyczą.

 

4. CELE WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

LECO Corporation przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • informowanie o produktach i usługach LECO Corporation;
 • kontakt w celu przesyłania biuletynów informacyjnych pod warunkiem uzyskania Twojej zgody na ich otrzymywanie (zasada „opt-in”);
 • pomiary w zakresie sposobu korzystania z witryny internetowej;
 • zabezpieczanie, adaptacja oraz doskonalenie witryny i powiązanych technologii oraz zarządzanie w tym zakresie;
 • weryfikacja Twojej tożsamości;
 • działalność marketingowa i handlowa;
 • działalność rekrutacyjna i proces selekcji pracowników.

 

5. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

LECO Corporation może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych pod warunkiem istnienia podstawy prawnej przetwarzania zgodnie z postanowieniami RODO:

Przekazane przez Ciebie dane osobowe:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące tożsamości;
 • dane wskazane w curriculum vitae lub informacje o zatrudnieniu;

dane osobowe otrzymane za pomocą środków komunikacji, w tym witryny internetowej, biuletynów informacyjnych i poczty elektronicznej:

 • dane kontaktowe;
 • informacje o urządzeniu, za pomocą którego odwiedzasz witrynę internetową LECO Corporation, np. adres IP;
 • informacje dotyczące sposobu, w jaki korzystasz z witryny, w tym:

- informacje o wyświetlonych danych/witrynach;
- informacje o sposobie poruszania się po witrynie;
- informacje o otwarciu biuletynu informacyjnego i elementach przeglądanych w jego ramach;
- data i godzina odwiedzenia witrynie internetowej;

 

 • informacje o wykorzystywanym systemie operacyjnym;
 • adres internetowy witryny, do której prowadzi łącze;
 • położenie geograficzne;
 • dane przesłane do LECO Corporation;
 • dane pobrane z witryny.

Dane osobowe uzyskane z innych źródeł:

 • dane możliwe do uzyskania ze źródeł publicznych, w tym m.in. z portalu LinkedIn;
 • dane uzyskane z rejestru Izby Handlowej oraz ewidencji gruntów;
 • dane dostępne na publicznych portalach internetowych podmiotów gospodarczych.

 

6. PLIKI COOKIE I PODOBNE APLIKACJE

LECO Corporation wykorzystuje pliki cookie i podobne aplikacje w ramach swej witryny internetowej. Pliki cookie to niewielkie zbiory informacji, które są przechowywane w Twoim komputerze. Umożliwia to LECO Corporation poznanie sposobów korzystania przez użytkowników z witryny internetowej. Dzięki temu LECO Corporation może dostosowywać witrynę do preferencji użytkownika. Podczas kolejnej wizyty w witrynie LECO Corporation te niewielkie zbiory informacji zostaną rozpoznane. Witryna wykorzystuje również pliki cookie podmiotów trzecich w celu uwierzytelniania użytkowników i śledzenia ich preferencji oraz aktywności. Te informacje są wykorzystywane w celu lepszego zrozumienia odwiedzających i zapewnienia im możliwości korzystania z witryny w sposób bardziej dostosowany do ich potrzeb.

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, Google Analytics, usługa analizy stron internetowych Google Ireland Limited („Google”) jest wykorzystywana na tej stronie internetowej. Korzystanie obejmuje tryb pracy „Universal Analytics”. Umożliwia to przypisanie danych, sesji i interakcji pomiędzy różnymi urządzeniami do pseudonimicznego identyfikatora użytkownika i tym samym analizowanie aktywności użytkownika w różnych urządzeniach. Niniejsza informacja o ochronie danych jest dostarczana przez www.intersoft-consulting.de.

Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie z góry skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pragniemy zwrócić uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics została rozszerzona o anonimizację IP, aby zagwarantować anonimowe pobieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html=en.

Cele przetwarzania
W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

Podstawy prawne
Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Odbiorcą zebranych danych jest Google.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe będą przekazywane do USA w ramach osłony prywatności UE-USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności. Możesz pobrać certyfikat here.

Durauracja przechowywania danych
Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User-IDs) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Prawa osób, których to dotyczy
Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, blokując zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując Dodatek dla przeglądarki. Rezygnacja z plików cookie zapobiega gromadzeniu danych użytkownika podczas odwiedzania tej strony internetowej w przyszłości. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na różnych urządzeniach, należy zrezygnować ze wszystkich używanych systemów. Jeśli klikniesz tutaj, zostanie ustawiony plik cookie opt-out: Wyłączanie Google Analytics

 

7. KORZYSTANIE Z USŁUG PODMIOTÓW TRZECICH

LECO Corporation może korzystać z usług podmiotów trzecich przetwarzających dane osobowe w imieniu i na rzecz LECO Corporation jako administratora danych. Tymi osobami trzecimi mogą być:

 • organizacje (rządowe);
 • usługodawcy (w tym świadczący usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy);
 • kontrahenci/dostawcy, w tym m.in. dostawcy usług teleinformatycznych.

W takich przypadkach LECO Corporation nadal ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych. LECO Corporation zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych z tymi podmiotami. LECO Corporation może ponadto nawiązywać współpracę z podmiotami trzecimi będącymi współadministratorami danych. W takich przypadkach LECO Corporation zawiera z tymi podmiotami umowę między administratorami danych.

LECO Corporation nie przekazuje danych odpłatnie lub nieodpłatnie żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych lub na potrzeby zdobywania zamówień.

 

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Z uwagi na międzynarodowy charakter działalności LECO Corporation bardzo prawdopodobna jest konieczność przekazania Twoich danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Zgodnie z art. 44–49 RODO LECO Corporation przekazuje dane osobowe wyłącznie w przypadku zagwarantowania odpowiedniego poziomu ich ochrony. Ponadto LECO Corporation może przekazywać Twoje dane osobowe w sytuacjach, w których możliwe jest odwołanie do wyjątków prawnych (zob. art. 49 RODO), np. w sytuacji, gdy przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Ciebie z LECO Corporation. W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych osobowych prosimy o kontakt z LECO Corporation.

 

9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W przypadku gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w jakimkolwiek zakresie, przysługuje Ci szereg praw opisanych poniżej. Możesz skorzystać z tych praw poprzez zwrócenie się na piśmie do LECO Corporation lub wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: privacyteam@leco.com. LECO Corporation ma obowiązek potwierdzenia Twojej tożsamości przed realizacją otrzymanego wniosku.

Jeżeli poniżej nie stwierdzono inaczej, LECO Corporation udzieli odpowiedzi na złożony przez Ciebie wniosek w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca. Co do zasady wnioski użytkowników są przetwarzane za pomocą środków elektronicznych (zatem odpowiedzi na nie są przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej) z wyjątkiem sytuacji, w których nie jest to możliwe lub użytkownik zażądał przetworzenia wniosku w inny sposób.

Co do zasady LECO Corporation nie pobiera od użytkowników opłat za przetwarzanie przedmiotowych wniosków, z wyjątkiem sytuacji, w których liczba wniosków jest nadmierna, są one wyraźnie nieuzasadnione lub użytkownik wnioskuje o wydanie dodatkowych kopii, korzystając z prawa dostępu.

 • Wgląd do danych lub ich modyfikacja

W dowolnym momencie możesz zwrócić się do LECO Corporation z wnioskiem o wskazanie (kategorii) Twoich danych przetwarzanych przez LECO Corporation, celów ich przetwarzania, źródeł uzyskania danych oraz okresów ich przechowywania. Ponadto możesz w dowolnym momencie skontaktować się z LECO Corporation w celu uzupełnienia, skorygowania lub usunięcia swoich danych. W mało prawdopodobnym przypadku przedstawienia Twoich danych osobowych w sposób nieprawidłowy LECO Corporation dokona ich stosownej poprawy. W przypadku zmian dokonanych przez LECO Corporation w Twoich danych osobowych otrzymasz stosowne powiadomienie w tym zakresie.

 • Ograniczenie przetwarzania danych

Jeżeli nie wyrażasz zgody na treść swoich danych przechowywanych przez LECO Corporation, możesz złożyć wniosek o tymczasowe ograniczenie przetwarzania danych.

 • Prawo do przekazywania danych

Możesz odzyskać swoje dane osobowe przechowywane przez LECO Corporation w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Po otrzymaniu swoich danych osobowych masz prawo do ich przekazywania podmiotom trzecim.

 • Prawo do bycia zapomnianym

Jeżeli zamierzasz zaprzestać korzystania z usług LECO Corporation, możesz złożyć wniosek o usunięcie wszelkich danych osobowych, które Cię dotyczą. Możesz również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Po otrzymaniu takiego pisma lub wiadomości mailowej LECO Corporation niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, na których przetwarzanie otrzymano Twoją zgodę. Jednakże wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe operacje przetwarzania.

 

10. OCHRONA

LECO Corporation podejmuje stałe i uporządkowane działania na rzecz zapewnienia optymalnej ochrony Twoich danych osobowych przed wszelkiego rodzaju nieuprawnionym wykorzystaniem. LECO Corporation podejmuje w tym celu środki fizyczne, administracyjne, organizacyjne oraz techniczne. Środki podejmowane przez LECO Corporation obejmują następujące kwestie:

 • dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób uprawnionych, których liczba jest możliwie jak najmniejsza;
 • wszyscy pracownicy LECO Corporation (niezależnie od formy zatrudnienia) podpisali umowę o zachowaniu poufności, w której zobowiązali się do przestrzegania zasady zachowania całkowitej poufności wszelkich informacji o charakterze poufnym lub dorozumianym jako poufny, w tym danych osobowych;
 • przekazywanie danych osobowych za pomocą środków elektronicznych odbywa się każdorazowo w sposób zaszyfrowany w trybie bezpiecznego połączenia;
 • witryna internetowa jest zabezpieczona protokołem https;
 • w przypadku udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim LECO Corporation zawiera z nimi umowy regulujące spoczywające na nich obowiązki podmiotów przetwarzających lub współadministratorów danych.

 

11. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

LECO Corporation nie przechowuje danych osobowych przez okres dłuższy niż jest to konieczne dla celów przetwarzania. Niektóre dane osobowe podlegają ustawowym okresom przechowywania. LECO Corporation w pełni przestrzega tych okresów przechowywania.

 

12. NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli podejrzewasz, że nastąpiło naruszenie ochrony Twoich danych osobowych mogące skutkować ich utratą lub nieuprawnionym przetwarzaniem, mogło to mieć miejsce na skutek wycieku danych. W takim wypadku prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu: [@] lub na adres e-mail: privacyteam@leco.com.

 

13. PYTANIA/UWAGI/SKARGI/PODEJRZENIA WYCIEKU DANYCH

W przypadku pytań, uwag lub skarg w zakresie niniejszej polityki ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych przez LECO Corporation możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

Dane do kontaktu:

LECO CORPORATION
Do wiadomości: Zespół ds. ochrony prywatności
3000 Lakeview Avenue
St. Joseph, MI 49085
USA
Jeżeli nie zgadzasz się ze sposobem wykorzystywania Twoich danych osobowych przez LECO Corporation, możesz również złożyć skargę do holenderskiego organu ds. ochrony danych osobowych. Dane do kontaktu z holenderskim organem ds. ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

14. ZMIANY

LECO Corporation zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki ochrony prywatności lub wprowadzania zmian w jej treści. Żadne z postanowień niniejszej polityki ochrony prywatności nie ma na celu stworzenia jakiegokolwiek zobowiązania lub stosunku umownego między LECO Corporation i użytkownikiem jako osobą, której dane dotyczą.

 

15. Informacje o prawach autorskich

Niniejsza witryna jest udostępniana przez LECO Corporation. Dostęp i korzystanie z witryny oraz usług w niej zawartych podlegają poniższym warunkom opisanym w niniejszym powiadomieniu. Poprzez odwiedzenie witryny internetowej, korzystanie z jej zasobów lub pobranie z niej materiałów wyrażasz zgodę, aby warunki wskazane poniżej były dla Ciebie prawnie wiążące bez żadnych zmian. Należy dokładnie zapoznać się z ich treścią. Jeśli nie akceptujesz opisanych warunków, prosimy o niekorzystanie z tej witryny internetowej.

Prawa autorskie i znaki handlowe
Prawa autorskie © 2012 LECO Corporation.

 

16. Prawa zastrzeżone

Niniejszym LECO Corporation udziela wszelkim osobom prawa do odtwarzania i rozpowszechniania kopii niniejszego dokumentu na następujących warunkach:

Informacje zawarte w niniejszej witrynie są na bieżąco aktualizowane. Na użytkownikach spoczywa obowiązek regularnego odwiedzania witryny w celu uwzględnienia tych zmian. Dokument należy wykorzystywać wyłącznie do celów informacyjnych, a jego sprzedaż lub dystrybucja w celach zarobkowych jest zabroniona. Powyższe informacje o prawach autorskich muszą znaleźć się na każdej kopii dokumentu oraz wszelkich jego fragmentach. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych powyżej żadna osoba trzecia nie uzyskuje jakichkolwiek praw lub licencji na mocy jakiegokolwiek prawa autorskiego, patentu lub znaku handlowego LECO Corporation.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są udostępniane bezpłatnie. LECO Corporation nie ma wpływu na warunki korzystania z dokumentu, dlatego nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie niniejszych informacji.

 

17. Wyłączenie odpowiedzialności

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ PRZEKAZYWANE WEDŁUG ICH STANU AKTUALNEGO, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, M.IN. DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. LECO CORPORATION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, BRAKI LUB NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE W RAMACH NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ.

Do niniejszej polityki ochrony prywatności, jak również do wszelkich sporów powstałych na jej gruncie, stosowane są przepisy prawa holenderskiego.

* * *

 

 

Wróć